0
0

Churches

Armenian churches embody the essence of the Christian Armenians. In the greatness of Armenian churches, subtleties of their patterns and varieties of ornaments is expressed the creative character of the Armenian people.

Եկեղեցիներ

Հայկական եկեղեցիները քրիստոնյա հայերի էության իմաստավորումն են: Հայկական եկեղեցիների մեծության, բազմաբնույթ նախշազարդերի նրբանկատության մեջ է դրսևորվում հայ ժողովրդի ստեղծագործական ոգին: