0
0

....

Панорама “Дантеакан”. Вы услышите отрывок из поэмы Ованнеса Шираза “Айоц Дантеакан” на армянском, русском и английском языках. Поэма визуализирована кинохроникой конца 19-го начала 20–го века. Каждый кадр на экране – подлинный, каждое слово из поэмы крик души поэта.

..

The panorama of "Danteakan". You can listen to a passage from Hovhannes Shiraz's poem "Hayots Danteakan" in Armenian, Russian and English. The poem has been visualized as newsreel of the late 19th and early 20th centuries. Each cadre on the screen is genuine, every word of the poem is a cry from the poet's heart.

..

«Դանթեական» պանորամա: Այստեղ կարող եք լսել մի հատված Հովհաննես Շիրազի «Հայոց Դանթեականը» պոեմից հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Պոեմը էկրանավորված է 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարավերջի կինոխրոնիկայի տեսքով: Էկրանին ցուցադրվող յուրաքանչյուր կադր իրական է, պոեմի յուրաքանչյուր խոսքը բանաստեղծի հոգու ճիչն է:

....

....

Просмотр экспозиции

..

Exposition view

..

Ցուցահանդեսի դիտում

....

....

Для начала просмотра экспозиции выберите язык.

..

To start the exposition view, choose the language.

..

Ցուցահանդեսը դիտելու համար ընտրե'ք լեզուն:

....

 

....

Фотогалерея экспозиции

..

Exposition photo gallery

..

Ցուցահանդեսի պատկերասրահ

....