0
0

.... Книги .. Books .. Գրքեր ....

....

Первая книга на армянском языке - Библия, которая была переведена в V веке. Первая печатная книга гутенбергским способом "Урбатагирк" была напечатана Акопом Мехапартом в 1512 году в Венеции.

..

The first book in Armenian is the Bible translated in the 5th century. The first printed book is "Urbatagirk" published by Hakob Meghapart based on the Gutenberg method in 1512, Venice.

..

Հայատառ առաջին գիրքը Աստվածաշունչն է` թարգմանված 5-րդ դարում: Առաջին տպագիր գիրքը "Ուրբաթագիրքն" է` տպագրված գուտենբերգյան մեթոդով Հակոբ Մեղապարտի կողմից 1512թ.-ին Վենեցիայում:

....