0
0
....Аветик Исаакян..Avetik Isahakyan..Ավետիք Իսահակյան....

....Аветик Исаакян..Avetik Isahakyan..Ավետիք Իսահակյան....

0.00
....Егишэ Чаренц..Yeghishe Charents..Եղիշե Չարենց....

....Егишэ Чаренц..Yeghishe Charents..Եղիշե Չարենց....

0.00
....Леонид Енгибаров..Leonid Yengibarov..Լեոնիդ Ենգիբարով....

....Леонид Енгибаров..Leonid Yengibarov..Լեոնիդ Ենգիբարով....

0.00
....Наапет Русинян..Nahapet Rusinyan..Նահապետ Ռուսինյան....

....Наапет Русинян..Nahapet Rusinyan..Նահապետ Ռուսինյան....

0.00
....Бакунц Аксел..Aksel Bakunts..Ակսել Բակունց....

....Бакунц Аксел..Aksel Bakunts..Ակսել Բակունց....

0.00
....Ваан Терьян..Vahan Teryan..Վահան Տերյան....

....Ваан Терьян..Vahan Teryan..Վահան Տերյան....

0.00
....Наапет Кучак..Nahapet Quchak..Նահապետ Քուչակ.... 3 (1).jpg

....Наапет Кучак..Nahapet Quchak..Նահապետ Քուչակ....

0.00
....Паруйр Севак..Paruyr Sevak..Պարույր Սևակ....

....Паруйр Севак..Paruyr Sevak..Պարույր Սևակ....

0.00
....Раффи..Raffi..Րաֆֆի....

....Раффи..Raffi..Րաֆֆի....

0.00
....Серо Ханзадян..Sero Khanzadyan..Սերո Խանզադյան....

....Серо Ханзадян..Sero Khanzadyan..Սերո Խանզադյան....

0.00
....Григор Нарекаци..Grigor Narekatsi..Գրիգոր Նարեկացի....

....Григор Нарекаци..Grigor Narekatsi..Գրիգոր Նարեկացի....

0.00
абовян хачатур.jpg

....Хачатур Абовян..Khachatur Abovyan..Խաչատուր Աբովյան....

0.00
....Эдуард Исабекян..Eduard Isabekyan..Էդուարդ Իսաբեկյան....

....Эдуард Исабекян..Eduard Isabekyan..Էդուարդ Իսաբեկյան....

0.00
....Гусаны..Gusans..Գուսաններ....

....Гусаны..Gusans..Գուսաններ....

0.00
....Мхитар Гош..Mkhitar Gosh..Մխիթար Գոշ....

....Мхитар Гош..Mkhitar Gosh..Մխիթար Գոշ....

0.00
....Ованнес Шираз..Hovhannes Shiraz..Հովհաննես Շիրազ....

....Ованнес Шираз..Hovhannes Shiraz..Հովհաննես Շիրազ....

0.00
....Маро Маркарян..Maro Margaryan..Մարո Մարգարյան....

....Маро Маркарян..Maro Margaryan..Մարո Մարգարյան....

0.00
....Александр Ширванзаде..Alexander Shirvanzade..Ալեքսանդր Շիրվանզադե....

....Александр Ширванзаде..Alexander Shirvanzade..Ալեքսանդր Շիրվանզադե....

0.00
....Ованес Туманян..Hovhannes Tumanyan..Հովհաննես Թումանյան....

....Ованес Туманян..Hovhannes Tumanyan..Հովհաննես Թումանյան....

0.00
....Газарос Агаян..Ghazaros Aghayan..Ղազարոս Աղայան....

....Газарос Агаян..Ghazaros Aghayan..Ղազարոս Աղայան....

0.00
....Акоп Паронян..Hakob Paronyan..Հակոբ Պարոնյան....

....Акоп Паронян..Hakob Paronyan..Հակոբ Պարոնյան....

0.00
....Нар-Дос..Nar-Dos..Նար-Դոս....

....Нар-Дос..Nar-Dos..Նար-Դոս....

0.00
....Перч Прошян..Perch Proshyan..Պերճ Պռոշյան....

....Перч Прошян..Perch Proshyan..Պերճ Պռոշյան....

0.00
....Церенц..Tserents..Ծերենց....

....Церенц..Tserents..Ծերենց....

0.00
....Петрос Дурян..Petros Duryan..Պետրոս Դուրյան....

....Петрос Дурян..Petros Duryan..Պետրոս Դուրյան....

0.00
....Габриэл Сундукян..Gabriel Sundukyan..Գաբրիել Սունդուկյան....

....Габриэл Сундукян..Gabriel Sundukyan..Գաբրիել Սունդուկյան....

0.00
....Гевонд Алишан..Ghevond Alishan..Ղևոնդ Ալիշան....

....Гевонд Алишан..Ghevond Alishan..Ղևոնդ Ալիշան....

0.00
Багратуни_Арсен_.jpg

....Арсен Багратуни..Arsen Bagratuni..Արսեն Բագրատունի....

0.00
....Стефан Зорьян..Stepan Zoryan..Ստեփան Զորյան....

....Стефан Зорьян..Stepan Zoryan..Ստեփան Զորյան....

0.00
....Рачья Кочар..Hrachya Qochar..Հրաչյա Քոչար....

....Рачья Кочар..Hrachya Qochar..Հրաչյա Քոչար....

0.00
....Иосиф Орбели..Hovsep Orbeli..Հովսեփ Օրբելի....

....Иосиф Орбели..Hovsep Orbeli..Հովսեփ Օրբելի....

0.00
....Корюн..Koryun..Կորյուն....

....Корюн..Koryun..Կորյուն....

0.00
....Мовсес Хоренаци..Movses Khorenatsi..Մովսես Խորենացի....

....Мовсес Хоренаци..Movses Khorenatsi..Մովսես Խորենացի....

0.00
....Себеос..Sebeos..Սեբեոս....

....Себеос..Sebeos..Սեբեոս....

0.00
....Анания Ширакаци..Anania Shirakatsi..Անանիա Շիրակացի....

....Анания Ширакаци..Anania Shirakatsi..Անանիա Շիրակացի....

0.00
....Товма Арцруни..Tovma Artsruni..Թովմա Արծրունի....

....Товма Арцруни..Tovma Artsruni..Թովմա Արծրունի....

0.00
....Григор Магистрос..Grigor Magistros..Գրիգոր Մագիստրոս....

....Григор Магистрос..Grigor Magistros..Գրիգոր Մագիստրոս....

0.00
....Аристакес Ластивертци..Aristakes Lastivertsi..Արիստակես Լաստիվերցի....

....Аристакес Ластивертци..Aristakes Lastivertsi..Արիստակես Լաստիվերցի....

0.00
....Ованес Имастасер..Hovhannes Imastaser..Հովհաննես Իմաստասեր....

....Ованес Имастасер..Hovhannes Imastaser..Հովհաննես Իմաստասեր....

0.00
....Нерсес Шнорали..Nerses Shnorhali..Ներսես Շնորհալի....

....Нерсес Шнорали..Nerses Shnorhali..Ներսես Շնորհալի....

0.00
....Вардан Айгекци..Vardan Aygektsi..Վարդան Այգեկցի....

....Вардан Айгекци..Vardan Aygektsi..Վարդան Այգեկցի....

0.00
....Фрик..Frik..Ֆրիկ....

....Фрик..Frik..Ֆրիկ....

0.00
....Ованес Ерзнкаци..Hovhannes Yerznkatsi..Հովհաննես Երզնկացի....

....Ованес Ерзнкаци..Hovhannes Yerznkatsi..Հովհաննես Երզնկացի....

0.00
....Мкртич Нагаш..Mkrtich Naghash..Մկրտիչ Նաղաշ....

....Мкртич Нагаш..Mkrtich Naghash..Մկրտիչ Նաղաշ....

0.00
....Степанос Орбелян..Stepanos Orbelyan..Ստեփանոս Օրբելյան....

....Степанос Орбелян..Stepanos Orbelyan..Ստեփանոս Օրբելյան....

0.00
....Сильва Капутикян..Silva Kaputikyan..Սիլվա Կապուտիկյան....

....Сильва Капутикян..Silva Kaputikyan..Սիլվա Կապուտիկյան....

0.00
....Амо Сагиян..Hamo Sahyan..Համո Սահյան....

....Амо Сагиян..Hamo Sahyan..Համո Սահյան....

0.00
....Рафаэл Патканян (Гамар Катипа)..Raphael Patkanyan (Gamar Katipa)..Ռափայել Պատկանյան (Գամառ Քաթիփա)....

....Рафаэл Патканян (Гамар Катипа)..Raphael Patkanyan (Gamar Katipa)..Ռափայել Պատկանյան (Գամառ Քաթիփա)....

0.00
....Микаэл Варданян..Mikayel Vardanyan..Միքայել Վարդանյան....

....Микаэл Варданян..Mikayel Vardanyan..Միքայել Վարդանյան....

0.00
....Дживани..Jivani..Ջիվանի....

....Дживани..Jivani..Ջիվանի....

0.00
....Гусан Шерам..Gusan Sheram..Գուսան Շերամ....

....Гусан Шерам..Gusan Sheram..Գուսան Շերամ....

0.00
....Месроп Маштоц..Mesrop Mashtots..Մեսրոպ Մաշտոց....

....Месроп Маштоц..Mesrop Mashtots..Մեսրոպ Մաշտոց....

0.00
....Езник Кохбаци..Eznik Koghbatsi..Եզնիկ Կողբացի....

....Езник Кохбаци..Eznik Koghbatsi..Եզնիկ Կողբացի....

0.00
....Давид Анахт..Davit Anhaght..Դավիթ Անհաղթ....

....Давид Анахт..Davit Anhaght..Դավիթ Անհաղթ....

0.00
....Агатангелос..Agatangeghos..Ագաթանգեղոս....

....Агатангелос..Agatangeghos..Ագաթանգեղոս....

0.00
....Лазарь Парпеци..Ghazar Parpetsi..Ղազար Փարպեցի....

....Лазарь Парпеци..Ghazar Parpetsi..Ղազար Փարպեցի....

0.00
....Егише..Yeghishe..Եղիշե....

....Егише..Yeghishe..Եղիշե....

0.00
....Павстос Бюзанд..Pavstos Buzand..Փավստոս Բուզանդ....

....Павстос Бюзанд..Pavstos Buzand..Փավստոս Բուզանդ....

0.00
....Нарине Абгарян..Narine Abgaryan..Նարինե Աբգարյան....

....Нарине Абгарян..Narine Abgaryan..Նարինե Աբգարյան....

0.00
....Гоар Рштуни (Гарибян)..Gohar Rshtuni (Gharibyan)..Գոհար Ռշտունի (Ղարիբյան)....

....Гоар Рштуни (Гарибян)..Gohar Rshtuni (Gharibyan)..Գոհար Ռշտունի (Ղարիբյան)....

0.00
....Геворг Гиланц..Gevorg Gilants..Գևորգ Գիլանց....

....Геворг Гиланц..Gevorg Gilants..Գևորգ Գիլանց....

0.00
....Сергей Довлатов..Sergey Dovlatov..Սերգեյ Դովլաթով....

....Сергей Довлатов..Sergey Dovlatov..Սերգեյ Դովլաթով....

0.00
....Уильям Сароян..William Saroyan..Վիլյամ Սարոյան....

....Уильям Сароян..William Saroyan..Վիլյամ Սարոյան....

0.00
....Григор Белечян..Grigor Belechyan..Գրիգոր Բելեչյան....

....Григор Белечян..Grigor Belechyan..Գրիգոր Բելեչյան....

0.00
....Гурген Ханджян..Gurgen Khanjyan..Գուրգեն Խանջյան....

....Гурген Ханджян..Gurgen Khanjyan..Գուրգեն Խանջյան....

0.00
....Армен Шекоян..Armen Shekoyan..Արմեն Շեկոյան....

....Армен Шекоян..Armen Shekoyan..Արմեն Շեկոյան....

0.00
....Ваграм Мартиросян..Vahram Martirosyan..Վահրամ Մարտիրոսյան....

....Ваграм Мартиросян..Vahram Martirosyan..Վահրամ Մարտիրոսյան....

0.00
....Арам Пачян..Aram Pachyan..Արամ Պաչյան....

....Арам Пачян..Aram Pachyan..Արամ Պաչյան....

0.00